placeholder

ISO 17024

Ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar MYK’den yetki almak zorundadır. 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen yetkilendirme şartlarını haiz belgelendirme kuruluşları MYK’ye yetkilendirme ön başvurusunda  bulunur.

MYK’nin yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde ön başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla “Yetkilendirme Ön Sözleşmesi” imzalanır.

Kuruluşların Kuruma yetkilendirme başvurusu yapabilmesi için yetkilendirme ön sözleşmesi kapsam belgesinde yer alan ulusal yeterliliklerde “TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar” uluslararası personel belgelendirme standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecini tamamlayan kuruluşlar MYK’ye yetkilendirme başvurusunda bulunur. MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme süreçleri sonunda yetkilendirme başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla “Yetkilendirme Sözleşmesi” imzalanır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklere uygun şekilde sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütür.

 ISO 17024 ve MYK Proje Planı

1 – ISO 17024 ve TÜRKAK Rehberleri doğrultusunda verilen eğitimler

o ISO 17024 Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi

o ISO 17024 Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

o R30-01 Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber

2 – MYK Uygulamaları ile ilgili yayınlanan esaslar ve rehberler doğrultusunda verilen eğitimler

o MYK, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

o Belgelendirme Kuruluşları İçin Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi

o Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi

o Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi

o İç Doğrulama Rehber Eğitimi

o MYK Portal Kullanım Eğitimi

3 – Diğer eğitimler

o Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

 ISO 17024 Personel Belgelendirme Standart Eğitimi

Giriş

Bu eğitim, akredite olmak isteyen Personel Belgelendirme Kuruluşlarının TS EN ISO/IEC 17024 Standardının şartlarına uygun olarak nasıl çalışacaklarının ve TÜRKAK ’ın Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu konusunda politika ve prensiplerinin anlatıldığı bir eğitimdir.

TS EN ISO/IEC 17024 Standardının şartlarına göre TÜRKAK ’tan akreditasyon talep eden/edecek kuruluşların, eğitim programımıza katılmaları önerilir.

Eğitimin amacı;

TS EN ISO/IEC 17024 Standardının Personel Belgelendirme Kuruluşlarından istediği şartların anlatıldığı bir eğitimdir. Bu eğitimde özellikle;

 o Akreditasyon hakkında genel bilgilendirme ve TÜRKAK ’ın akreditasyon faaliyetleri

o TS EN ISO/IEC 17024 Standardının maddelerinin yorumlanması

o Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu ile İlgili Genel Yaklaşımlar

o Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyon Süreci ve Akreditasyon Ücretleri

konularında katılımcıların bilgi sahibi olmasının sağlanması hedeflenmektedir.

MYK Uygulamaları ile ilgili yayınlanan esaslar ve rehberler doğrultusunda verilen eğitimler

o MYK, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, ulusal yeterlilikler dâhilinde Mesleki Yeterlilik Kurumu

(MYK) tarafından belgelendirme kuruluşlarının başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi; kuruluşların denetlenmesi, yetkilendirilmesi, izlenmesi ile sınav, ölçme, değerlendirme ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

 Bu eğitimlerin amacı, MYK mevzuatı ve rehber dokümanları kapsamında belgelendirme sistemin doğru, etkin kurulması ve sürdürülmesidiro

o Belgelendirme Kuruluşları İçin Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi

Bu eğitim, Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve ilgili diğer düzenleyici dokümanlar ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ile yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu başvurusunda bulunan kuruluşların yerine getirmesi gereken ölçütleri bir araya getirmek ve detaylarını açıklayarak ilgili tarafların kullanımına sunmak üzere hazırlanmıştır.

o Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi

Bu eğitim, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınav ve belgelendirme süreçlerini tarafsız, adil, geçerli ve güvenilir bir şekilde yürütmesini sağlanması için uyulması ve uygulanması gereken hususların anlatılması için hazırlanmıştır

o Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi

Bu eğitim, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınav ve belgelendirme süreçlerinde sınavlarını esaslara uygun olarak kayıt altına almasını, kayıt ve kanıtların usullere uygun olarak muhafaza edilmesinin anlatılması için hazırlanmıştır.

o İç Doğrulama Rehberi

Ulusal yeterliliklere uygun gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geçerli, güvenilir, uygulanabilir ve tutarlı olmasını, eşitliğin sağlanması amacıyla oluşturulan İç Doğrulama Kalite Güvence Sisteminin ve uygulamalarının anlatılması için hazırlanmıştır.

Kimler Katılabilir

o Personel Belgelendirme Kuruluşlarının kalite/teknik yöneticileri,

o Personel Belgelendirme Kuruluşlarının belgelendirme sürecinde yer alan personeli,

o Diğer ilgililer.

Ön şart

Ön şart aranmamaktadır. Ancak TS EN ISO/IEC 17024 ve MYK Yetkilendirme Eğitiminin istenilen faydayı sağlayabilmesi için katılımcıların personel belgelendirme faaliyetleri ve yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmaları önerilir.

Bize Ulaşın

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.